Strokovno tehnična koordinacija

V Sloveniji potrebujemo nov pristop v prenosu znanja v kmetijstvu, saj obstoječi sistem marsikdaj ni dovolj učinkovit. Potrebno je zagotoviti integracijo znanja in informacij z namenom, da se dosežejo določeni sinergijski učinki pri reševanju problemov in potrebnem razvoju v slovenskem vinogradništvu. Naloge strokovno-tehnične koordinacije izvaja strokovni vodja javne službe, ki bo deloval, poleg osnovnega koordiniranja med izvajalci nalog, predvsem v smeri boljšega prenosa znanja do javne službe kmetijskega svetovanja in pridelovalcev; oziroma med javnimi službami na področju kmetijstva in nevladnimi organizacijami.