Predstavitev javne službe v vinogradništvu

Vinogradi v Sloveniji zajemajo približno 16.000 ha, kar predstavlja 3,1 % vseh kmetijskih površin, vinogradništvo pa zaokrožuje 10 % slovenske kmetijske pridelave. Za redno obnovo vinogradov je potrebno zagotoviti zadostno pridelavo cepičev in ključev ter trsnih cepljenk. Pridelava trsnih cepljenk temelji na lastnem razmnoževalnem materialu, katerega znatni del so potrjeni slovenski kloni žlahtne vinske trte in podlag. To je še posebej pomembno pri pridelavi avtohtonih, domačih in lokalnih sort vinske trte, kjer razmnoževalnega materiala ni mogoče dobiti od drugod, so pa v velikem deležu zastopane v pridelavi grozdja in vina v Sloveniji.

Ključni strateški cilj programa je ohranjanje in povečanje obsega vinogradniških površin, krčenje starih neekonomičnih vinogradov in sajenje primernih sort na določeno lego. Za doseganje tega cilja so pomembne kakovostne trsne cepljenke in izboljševanje trsnega izbora v skladu s spremenjenimi tehnologijami ter prilagoditvami na naravne danosti, predvsem na podnebne spremembe. Le tako se bo ohranjala kakovostna in gospodarna pridelava grozdja in vina. Strokovno delo se v grobem deli na selekcijo in introdukcijo sort vinske trte, tehnološke poskuse, zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala ter strokovno tehnično koordinacijo.

Pravna podlaga za delovanje javne službe v vinogradništvu

  • Uredba o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/17)
  • Pravilnik o pogojih glede prostorov, opremljenosti in kadrov za opravljanje javne službe strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/17)