Zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala

Izhodiščni razmnoževalni material se zagotavlja v baznih vinogradih (pridelava cepičev), v baznem matičnjaku (pridelava ključev podlag) in v bazni trsnici s pridelavo baznih trsnih cepljenk. Posajene trte v baznih matičnih nasadih in izvorne matične trte v repozitoriju 39 potrjenih slovenskih klonov pomenijo za vinogradništvo izhodiščni material visoke genetske in zdravstvene vrednosti. V matičnih nasadih in repozotoriju klonov se poleg klasične tehnološke oskrbe stalno izvaja ukrepe vzdrževalne selekcije matičnih rastlin. Pridelava trsnih cepljenk kategorije baza poteka izključno v selekcijsko trsničarskih središčih, cepljenke pa so namenjene za sajenje novih matičnih vinogradov, ki služijo za pridelavo cepičev kategorija certificiran in s tem zagotavljanje pridelave uradno potrjenega razmnoževalnega materiala. Izvajanje naloge je tako nujno za oskrbo trsničarjev in vinogradnikov, ki se odločijo za sajenje matičnih vinogradov. 

ZAGOTAVLJANJE IZHODIŠČNEGA MATERIALA VINSKE TRTE V VINORODNIH DEŽELAH PODRAVJE, POSAVJE

V matičnem vinogradu izvajamo kompletno letno oskrbo matičnih trsov, programa zdravstvenega varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci, redna škropljenja s poudarkom na posebnem nadzoru nad trsnimi rumenicami, do redne oskrbe tal. V sodelovanju z uradnim organom za potrjevanje (KIS) se v postopku uradnega potrjevanja vsakoletne pridelave baznih cepičev naših klonov opravljajo tudi redni terenski kontrolni pregledi matičnih trsov ter jemljejo vzorci za predpisana laboratorijska testiranja na virusne bolezni trte. V baznem vinogradu v Litmerku je tako posajeno 3.421 trt 29 potrjenih klonov desetih sort: Sauvignon SI-1, SI-2, SI-3, Radgonska ranina SI-4, SI-5, SI-6, SI-7, Dišeči traminec SI-8, SI-9, SI-10, Laški rizling SI-11, SI-12, SI-13, SI-41, Šipon SI-14, SI-15, SI-16, SI-17, SI-18, Beli pinot SI-19, SI-20, Chardonnay SI 21, SI-39, SI-40, Renski rizling SI-22, SI-23, SI-24, Žametovka SI-25 in Ranfol SI-38. V manjši količini so v kolekciji posajeni tudi kloni STS Vrhpolje (282 trt) in klonski kandidati Modre frankinje (96 trt), v letu 2018 pa sta bila posajena še dva klonskia kandidata Kraljevine (194 trt). 

V baznem matičnjaku podlag se opravlja redna vzdrževalna selekcija baznih matičnih trsov in kompletna oskrba nasada vključno z že navedenimi kontrolni pregledi v sodelovanju z uradnim organom za potrjevanje razmnoževalnega materiala. V matičnjaku Litmerk je posajeno 3.339 trt, od tega 3.077 trsov podlage K 5BB kl. 13-15 Gm, 128 trsov podlage 6M in 134 trsov podlage 8BČ. Pridelava ključev podlag, ki so v obeh selekcijskih središčih potrebni za zagotavljanje sadilnega materiala kategorije „baza“.

V repozitoriju so v povsem izoliranih razmerah posajene referenčne trte vseh potrjenih klonov, brezvirusne indikatorske rastline ter novo razmnoženi potaknjenci. V letu 2018 smo obnovili repozitorija potrjenih klonov in brezvirusnih trsnih indikatorskih rastlin, tako da bo v letu 2019 potrebna intenzivna oskrba vseh rastlin v rastlinjaku. V bazni trsnici (GERK: 5266708) pa poteka razmnoževanje 29 klonov po naročilu trsničarjev ali ostalih kupcev baznega materiala, v letošnjem letu pa smo zaznali ponovni pojav krize v tej panogi. Tudi pri razmnoževanju sadilnega materiala gre poleg izvajanja strokovnega dela in rednih kontrolnih pregledov za klasično oskrbo trsnice.

ZAGOTAVLJANJE IZHODIŠČNEGA RAZMNOŽEVALNEGA MATERIALA VINSKE TRTE V VINORODNI DEŽELI PRIMORSKA

V baznem matičnem vinogradu »Pri mostu« glavnino vinograda predstavlja 2660 trt priznanih slovenskih klonov primorskih sort: Rebula SI-30, SI-31, SI-32, SI-33 in SI-34, Malvazija SI-37, Zelen SI-26, Pinela SI-28, Refošk SI-35 in Barbera SI-36. Poleg tega izvorne matične trte vzdržujemo in gojimo v repozitoriju v lastnem rastlinjaku postavljenem v Vrhpolju.

Za nemoteno pridelavo cepičev in trsnih cepljenk je potrebno urediti vsakoletno prijavo na Kmetijski inštitut – Služba za uradno potrjevanje za uradno potrditev baznih cepičev in trsnih cepljenk in se redno usposabljati iz zdravstvenega varstva rastlin. Vpisani smo v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin.

V baznem vinogradu se izvajajo tehnološki poskusi, saj je tu posajen izenačen material in zato primeren za izvajanje poskusov. Pred trgatvijo redno organiziramo oglede vinograda in vseh posajenih klonov ter tehnoloških poskusov.