Selekcija vinske trte v vinorodni deželi Primorska

Pozitivna množična selekcija

V okviru strokovnih nalog bomo v letu 2019 izvajali pozitivno množično selekcijo lokalnih sort posajenih v lastnem kolekcijskem vinogradu na Pouzelcah, v manjši kolekciji na Pradah v Slovenski Istri in pri lokalni sorti Cipro pri vinogradniku v Slovenski Istri. 

Na Pouzelcah je posajeno po 20 trt vsake lokalne sorte, v vinogradu so poleg starih lokalnih sort posajene standardne – referenčne sorte in nekaj sort iz ostalih slovenskih vinorodnih okolišev in drugih sort v skupnem številu 130 sort. Na Pradah je posajeno 24 različnih sort in veliko biotipov znotraj sort.

Kolekcija omogoča ohranjanje starih lokalnih sort, med njimi tudi takih, ki rastejo le še v kolekcijskem vinogradu, sorte so na ogled vinogradnikom in strokovnjakom, omogočala bo spoznavanje in opisovanje, analiziranje starih sort in predelavo v vino. Vina bodo zainteresirani lahko poskusili na degustacijah. Poleg ohranjanja lokalnih sort je želja, da bi s pomočjo te kolekcije poznavanje lokalnih sort nadgradili in postopoma razširili do vinogradnikov. Ocenjujemo, da se pri lokalnih sortah nahaja optimalna prilagojenost naravnim danostim in s tem velik potencial in vgrajena toleranca na stresne situacije. Kolekcijo bomo dopolnjevali s starimi sortami, ki jih bomo pridobili na terenu.

V letih od 2009 do 2016 smo v okviru strokovne naloge selekcija, na terenu in na različnih lokacijah od Goriških Brd do Slovenske Istre pregledali in selekcionirali skupaj 33.000 trt. Letno sta bila med rastno dobo vinske trte opravljena vsaj dva pregleda. Poleg naštetega smo opravili še vrsto enkratnih oz. dvakratnih pregledov vinogradov in označili trte v nekaterih starejših vinogradih ali stare sorte, ki bi jih lahko izgubili. Rezultat večletnega selekcijskega terenskega dela na Primorskem in opravljenih seroloških testov za ugotavljanje prisotnosti virusov so odbrane elite.

Kljub velikemu deležu okuženih elit z virusi nam je uspelo odbrati tudi nekaj zdravih, ki smo jih razmnožili v Selekcijsko trsničarskem središču Vrhpolje in jih posadili v novem kolekcijskem vinogradu Pouzelce, ki se nahaja med vasema Slap in Lože v Vipavski dolini.

Spremljali bomo tudi sorto Sauvignon v vinogradu v Vipavski dolini, kjer je potekala pozitivna množična selekcija in se poskušali dogovoriti, če bi bil izražen interes, za sajenje matičnega vinograda kategorije standard zaradi ohranjanja biotipov sorte Sauvignon.

Klonska selekcija

Glavni poudarek je na izbiri posameznih biotipov – klonov vinskih sort, pri katerih do sedaj še ni potrjenih klonov oz. je potrjen le po en klon. Prav tako se pri klonski selekciji išče biotipe, ki so tolerantnejši na bolezni, prilagojeni različnim abiotskim dejavnikom in stresnim situacijam (npr. suša, sončni ožigi, visoke temperature ali spremenjen padavinski režim v določenih fazah razvoja trte). S pridelovalnega vidika je poudarek predvsem na odbiri biotipov vinskih sort z zmernimi pridelki, rahlim grozdom, drobnejšimi jagodami, dobro kakovostjo grozdja, kar so tudi zahteve vinogradnikov in vinarjev. 

Za namene klonske selekcije smo uredili vinograd in v letih 2013- 2016 posadili 1.600 trt 7 različnih sort: Refošk – 16 elit, Laški rizling – 8 elit, Malvazija – 9 elit, Zeleni sauvignon – 19 elit, Merlot – 4 elite, Vitovska grganja – 4 elite ter Cipro – 1 elita

V letu 2018 smo od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS pridobili v najem še dodatnih 9000 m2 površine, ki se dotika obstoječega vinograda na Pouzelcah, tako, da je skupna površina, ki jo imamo v najemu na Pouzelcah povečala na 26.412 m2. Nova površino bomo posadili s trsnimi cepljenkami klonskih kandidatov sorte Rebula in Merlot, ki smo jih pridelali v letih 2017 in 2018. Tako se bo kolekcija klonskih kandidatov povečala za novo sorto – Rebula in dodatne klonske kandidate pri sorti Merlot.

Program dela Selekcija 2020 – Primorska