Strokovne naloge v vinogradništvu

Selekcija vinske trte je odbira trt z želenimi lastnostmi za namen nadaljnjega razmnoževanja. Osnovna je pozitivna množična selekcija, ki temelji na vizualnih opazovanjih v vinogradu in rezultat je razmnoževalni material kategorije standard. Obenem pa se je v okviru strokovnih nalog izvajala pozitivna množična selekcija vinske trte kot osnova za nadaljevalno klonsko selekcijo, ki se kot končni rezultat pokaže s potrjenimi kloni. Devetintrideset klonov 16 sort vinske trte nam zagotavlja neodvisnost oziroma samooskrbo s cepljenkami vinske trte. Obstoj in izvajanje selekcije je ključnega pomena za bodoče generacije vinogradnikov in vinarjev, pa tudi trsničarjev. Z nadaljevanjem obstoječega dela bomo tudi v prihodnosti neodvisni od razmer na evropskem trgu. Na vprašanje klonska selekcija da ali ne je odgovor zagotovo in nedvomno da. Nihče drug nam ne bo nudil klonov sort prilagojenih našim razmeram in klonov naših starih domačih sort.

Pri pridelovanju grozdja pa je za uspešen razvoj vinogradništva in vinarstva ključnega pomena tudi sledenje trendom v vinogradništvu in vinarstvu in s tem uporaba takih sort, klonov in podlag trte, ki so prilagojene na naše rastne razmere in so ob primerni zaščiti dovolj odporne proti boleznim in škodljivcem, obenem pa zagotavljajo pridelavo tržno zanimivih pridelkov. Trendom trenutno sledimo tako z introdukcijo sort kot tudi s tehnološkimi poskusi.

Še ena pomembna točka programa je zagotavljanje izhodiščnega razmnoževalnega materiala. Pridelava baznih trsnih cepljenk je pomembna za oskrbo trsničarjev in vinogradnikov, ki se odločijo za sajenje matičnih vinogradov. Ostali vinogradniki pa imajo posredne učinke, saj lahko kupijo kakovostne trsne cepljenke iz doma selekcioniranega materiala in pridelujejo grozdje domačih sort. Selekcijsko trsničarski središči sta edini pooblaščeni trsnici za pridelavo sadilnega materiala kategorije »baza«. Za nemoteno pridelavo cepičev in trsnih cepljenk je potrebno urediti vsakoletno prijavo na Kmetijski inštitut – Služba za uradno potrjevanje za uradno potrditev baznih cepičev in trsnih cepljenk in se redno usposabljati iz zdravstvenega varstva rastlin. Obe selekcijsko trsničarski središči sta tudi vpisani v register dobaviteljev semenskega materiala kmetijskih rastlin.

Naloge strokovno-tehnične koordinacije pa so  predvsem izboljšanje prenosa znanja do javne službe kmetijskega svetovanja in pridelovalcev ter povezovanje z drugimi javnimi službami na področju kmetijstva in z nevladnimi organizacijami.