Introdukcija

Za uspešen razvoj vinogradništva in vinarstva je ključnega pomena sledenje klimatskim spremembam in zahtevam vinogradnikov in potrošnikov ter tako uporaba sort, klonov in podlag trte, ki so prilagojene na trenutne naše rastne razmere in predvidene razmere (pomanjkanje vode in višje temperature). Prav tako morajo biti izbrane sorte ob primerni zaščiti dovolj odporne proti boleznim in škodljivcem, hkrati pa zagotavljati pridelavo tržno zanimivih pridelkov in produktov. Glavni cilj introdukcije je izboljšanje trsnega izbora sort vinske trte v posameznih vinorodnih deželah. ugotavljanje primernosti za nas zanimivih sort iz drugih geografskih območij, ki bi lahko bile pridelovalno in tržno zanimive tudi v naših okoljskih razmerah.

Prav tako se v sklopu javne službe ugotavlja tudi morebitna odpornost novih sort in podlag na bolezni in škodljivce ter odpornost na abiotske stresne razmere kot sta zimska pozeba in suša. Z izvajanjem introdukcije vinske trte pridobivamo nevtralne podatke o primernosti sort in klonov vinske trte ter podlag za njihovo gospodarno gojenje v naših okoljskih razmerah. Zaradi agro-bioloških razlik med sortami in zaradi njihovih različnih reakcij na dane okoljske razmere, je namprč potrebno nove sorte in klone, preden jih vpišemo v priporočeni oziroma dovoljeni seznam sort (trsni izbor) vsestransko preizkusiti. V redno pridelavo se načeloma sprejmejo le tiste žlahtne sorte in podlage, ki vsaj v eni od želenih lastnosti prekašajo standardne sorte ali pa pomembno prispevajo k popestritvi ponudbe vina v posameznem pridelovalnem okolišu. Zaradi vse večjega povpraševanja po lokalno pridelanem in do okolja prijaznem načinu pridelave grozdja in vina, v program introdukcije vključujemo tudi sorte, ki izhajajo iz medvrstnih križanj in so bolj odporne na bolezni in škodljivce in se jih lahko prideluje z manjšo uporabo zaščitnih sredstev. V redno pridelavo se načeloma sprejmejo le tiste sorte, ki so primerne za pridelavo na okolju prijazen način in se izkažejo kot tržno zanimive in katerih vino dosega fizikalno-kemijske standarde, določene za pridelavo kakovostnega vina.

INTRODUKCIJA VINSKIH SORT MEDVRSTNIH KRIŽANCEV

V vinogradu pri podizvajalcu STS Vrhpolje je posajenih enajst novih vinskih sort medvrstnih križancev: Fleurtai, Soreli, Merlot khantus, Merlot khorus, Merlot khersus, Sauvignon kretos, Cabernet volos, Sauvignon rytos, Sauvignon nepis, Sauvignon maris, Cabernet eidos. V letu 2019 bomo posajene sorte spremljali in sicer rast, količino in kakovost pridelka ter odpornost na bolezni in škodljivce vinske trte.

INTRODUKCIJA SORTE MERLOT V VINORODNI DEŽELI PODRAVJE IN POSAVJE

V vinorodni deželi Podravje in Posavje se je že pred časom pojavila želja po introdukciji in vpisu sorte Merlot v trsni izbor. V naslednjih petih letih želimo preizkusiti to sorto na najmanj 2 lokacijah, da dobimo neodvisne podatke. V letu 2019 bomo na najmanj dveh lokacijah izvedli meritve pridelka in opravili mikrovinifikacije.

Program introdukcije za leto 2020